بطلمی گری که ناگهان بدون سرپرست مورد اعتماد خود رها می شود، به سرپرستی رابین نوجوان یتیم منصوب می شود. هنگامی که آنها در مورد درمانی یاد می گیرند که خاطرات بطلمیوس را بازیابی می کند، سفری به سمت حقایق...