داستان برادران دوقلو که حقیقت یک حادثه 22 سال پیش را کشف می کنند.