گروهی از جوانان که به صورت آنلاین با هم ملاقات می کنند، یک رمان گرافیکی زیرزمینی فرقه ای به دست می آورند، که نه تنها آنها را به عنوان هدف یک سازمان دولتی در سایه قرار می دهد، بلکه وظیفه خطرناک نجات جه...