عملیات مخفی سیاه و جاسوسی در جایگاه دوم شخصیت های دیوانه و روابط بین ماموران مخفی و هواپیماهای بدون سرنشین قرار می گیرند.