داستان تحقیقات و عاشقانه مشترک یک شابول را دنبال می کند که زندگی دومی را به عنوان کارآگاه و زنی با دید فوق العاده دنبال می کند.