یو می زنی است که یک دروغ کوچک می گوید و در نهایت به زندگی دیگران می پردازد. هیون جو زنی است که زندگی خود را بالاتر از همه نگه می دارد و با آنها نه با مهربانی و نه بد رفتاری رفتار می کند. او رابطه‌ای ت...