پس از شیوع یک بیماری همه گیر در جزیره اسلوبورن، بازماندگان باید با عواقب آن مقابله کنند.