کلنسی، یک فضاپیما با شبیه‌ساز چندجهانی ناکارآمد، آسایش خانه‌اش را ترک می‌کند تا با موجوداتی که در جهان‌های در حال مرگ زندگی می‌کنند مصاحبه کند.