دو عامل از دو قاره متفاوت و دو طرز فکر متفاوت، باید با هم کار کنند تا بررسی کنند که چه زمانی بقایای یک فضاپیمای بیگانه تخریب شده اثرات مرموز بر نوع بشر دارد.