وقتی یک نوجوان گزارش می شود که مورد تجاوز قرار گرفته است ، پس از بازگو کردن داستان خود ، دو کارآگاه زن شواهدی را دنبال می کنند که می تواند حقیقت را فاش کند. این سریال براساس داستانی واقعی است...