رقابت بین گربه‌های عجیب‌وغریب بزرگ زمانی که جو اگزوتیک، رئیس پارک حیوانات بحث‌برانگیز، در یک نقشه قتل برای اجاره گرفتار می‌شود، چرخشی تاریک به خود می‌گیرد.