نگاهی به افرادی که به آمریکایی ها کمک می کنند هر روز از خواب بیدار شوند ، چالش هایی را که مردم در تلویزیون صبحگاهی کار می کنند ، بررسی می کند...