گورو و سانگ گو روایت داستان های مختلف در مورد تجربه احساسات مختلف نسبت به زندگی، مرگ و خانواده است.