دو بازیکن ارشد BFF آخرین تلاش خود را برای دیده شدن انجام می دهند. اما وقتی یکی از آنها تبدیل به یک روح می شود، او باید واقعاً بهترین زندگی خود را داشته باشد - در حالی که می تواند.