داستان مبارزه برای قدرت در تپه های ناهموار و مرموز آپالاشیا.