یک دانشجوی خود شیفته در کوه های کلرادو که تنها امیدش برای بقا ابزاری است که تمام عمرش را صرف یادگیری استفاده از آن کرده است: گوشی هوشمندش.