" تفنگداران" که در خیابان های پاریس قرن هفدهمی می گذرد، برداشتی معاصر از داستان کلاسیک در مورد گروهی از سربازان و محافظان بسیار آموزش دیده ارائه می دهد که برای محافظت از پادشاه و کشور تعیین شده اند.