"عشق یک پدر می تواند یک زندگی را نجات دهد یا یک زندگی را از بین ببرد"، لحن را برای یک سریال تیره و تلخ تنظیم می کند.