پیروی از یک خانواده تبشیری مشهور جهانی با سنت طولانی انحراف، طمع، و کارهای خیریه.