پس از اینکه یک معلم دبیرستان اوکراینی در شبکه های اجتماعی به شدت درگیر فساد دولتی شد، او خود را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب می کند.