مادر مجردی که پسرش برای دانشگاه نقل مکان کرده است به نظر می رسد زندگی جدیدی را به تنهایی آغاز کند.