کامالا خان بزرگ شده نیوجرسی متوجه می شود که قدرت های چندشکل دارد.