پس از دزدیدن ناخواسته پول از یک کارتل، یک استاد پول نقد تنها راه نجات خانواده از هم پاشیده اش را کار کردن به عنوان یک پیک مواد مخدر می یابد.