یک پادشاه از بهترین آژانس دوستیابی چوسون "Flower Crew" درخواست می کند تا از عشق اول خود محافظت کند. بنا به درخواست او، خواستگاران آژانس جان خود را به خطر می اندازند تا زن حقیر گی ددونگ را به نجیب ترین...