مامور فاطمه یک سرنخ دریافت می کند که یک اقدام تروریستی در سوئد برنامه ریزی شده است. در همان زمان، سول نوجوان چشمان خود را به روی دستیار دانش آموز خود باز کرده است که درها را به سوی دنیای جدید و جذاب ب...