مردم شهر که بالای «حلقه» زندگی می کنند، ماشینی که برای باز کردن و کشف اسرار جهان ساخته شده است، چیزهایی را تجربه می کنند که قبلاً به قلمرو علمی تخیلی سپرده شده بودند.