دراکولا به لندن سفر می کند، با نقشه های تاریک برای انتقام از کسانی که قرن ها قبل زندگی او را خراب کردند. با این حال، نقشه او زمانی پیچیده می شود که او عاشق زنی می شود که به نظر می رسد تناسخ همسر مرده ...