مهدی، یک دزد واجد شرایط، و لیانا، یک دزد شاگرد، درگیر یک جنگ چمن بین فروشندگان مواد مخدر می شوند و باید برای نجات عزیزانشان با یکدیگر همکاری کنند.