در مدینه فاضله ای که کمال آن در گرو کنترل تک همسری و حریم خصوصی است، اعضای جمع شروع به زیر سوال بردن قوانین می کنند و جامعه رژیم خود را در مسیر برخورد با عشق ممنوع و انقلاب قرار می دهند.