کانگ مین هو مرد جوانی است که می خواهد انتقام تصاحب ناعادلانه شرکت پدرش توسط عمویش را بگیرد. سپس باید تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گیرد. بعد از جراحی، او کاملاً تغییر می کند و شروع به یادگیری معنای واق...