درباره ی شخصی به نام پارک هون است که پدرش یکی از بهترین جراحان قلب در کل کره ی جنوبی است و بسیار کارش عالی است. آوازه ای او تا کشورهای دور دست نیز رفته و همه به این نتیجه رسیده اند که او بهترین جراح ق...