داستان مأموریت یک سرباز جوان برای دستگیری فراریان ارتش که واقعیت دردناکی را نشان می دهد که هر یک از سربازان در حین انجام وظیفه اجباری خود متحمل شده اند.