افسر سابق ارتش جک ریچر به دلیل قتلی که مرتکب نشده حال تحت بازداشت است و خود را در میان یک توطئه‌ی مرگبار و سیاست‌مدارهای حقه‌باز می‌یابد و حال باید دریابد که چه اتفاقی در جریان است.