نمایش‌های مهتابی حیوانات در شب، بینش‌های جدید و رفتارهای هرگز دیده‌نشده را آشکار می‌کند.