سریال درام به دنبال زندگی و پرونده های پلیس کثیف ویک مکی و واحد LAPD تحت فرمان او.