ده غریبه توسط یک میزبان مرموز به جزیره ای دعوت می شوند و یکی یکی شروع به کشته شدن می کنند. آیا ممکن است یکی از آنها قاتل باشد؟