مردی تسخیر شده توسط مرگ زنی که می تواند مرگ را ببیند. زمین و آخرت به طرز خطرناکی با هم برخورد می کنند.