قطعه مخفی نگه داشته شد به عنوان سریال های جاسوسی اکشن توصیف شده است.