داستان این سریال درباره ی دو فرد است که هر دو در نوجوانی ضربه هایی را تحمل کرده اند که دیدگاهشان را نسبت به کل زندگی عوض کرده است و آنها را به اشخاصی متفاوت از جامعه تبدیل کده و هر کدام حالا با معیاره...