شاهزاده اسپانیایی کاترین آراگون با نگاهی به تاج و تخت در دودمان سلطنتی انگلستان حرکت می کند.