داستان درمورد یک ابر قهرمان بازنشسته میباشد که برای عدالت دوباره به پا میخیزد...