اتان قصد دارد اژدهایی را که قلبش را گرفته بود شکست دهد، اما با هر شیطانی که می‌جنگد، انسانیت خود را بیشتر از دست می‌دهد.