عاشقانه شیرین و تلخ است - و زندگی پر از فراز و نشیب - در داستان های متعدد درباره افرادی که در جزیره شلوغ ججو زندگی و کار می کنند.