در داستان هولناک آرماگدون، یک فرشته، یک دیو، یک دجال یازده ساله و یک جادوگر عذاب آور وجود دارد.