تالی و کیت در روزهای خوب و بد با پیوندی ناگسستنی از یکدیگر حمایت می کنند که آنها را از نوجوانی تا چهل سالگی می برد.