فورکی سوالات مهمی در مورد چگونگی کارکرد جهان می پرسد، مانند: عشق چیست؟ ساعت چنده؟ و البته عمیق ترین سوال: پنیر چیست؟