لایتنینگ مک کوئین و ماتر برای دیدن خواهر ماتر به یک سفر جاده ای می روند.