زندگی شیک پوش یوزو زمانی از شیرینی به ترش تبدیل می شود که می زیبا اما سختگیر وارد زندگی او می شود.