داستان درباره ی تنش و درگیری بین سه خانم دربار برای ملکه شدن در انگلیس و از سال 1464 اغاز میشود . داستانی سراسر عشق ، خیانت ، فریب ، ثروت و …