یک نوجوان هنگام برخورد با ابرقدرت های جدید ، پیچیدگی های دبیرستان ، خانواده و روابط جنسی خود دچار مشکلاتی میشود که ...